Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Igor Wijnker

Geldig vanaf 1 januari 2018

 Dit zijn de algemene voorwaarden van Igor Wijnker. Ze horen bij de offerte of opdrachtbevestiging die u van mij heeft ontvangen. De voorwaarden zijn gebaseerd op de algemene voorwaarden van Tekstnet, de beroepsvereniging van tekstschrijvers. Ik heb ze op maat gemaakt voor mijn eigen praktijk.

 Als ik in deze voorwaarden ‘u’ of ‘uw’ gebruik, bedoel ik u als opdrachtgever. Gebruik ik ‘ik’, ‘mij’ of ‘mijn’, dan bedoel ik Igor Wijnker van:

 Igor Wijnker

Wierdeweg 18

9891 AM Ezinge

 Igor Wijnker is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 02094375.

 

OVER DEZE VOORWAARDEN

 

 1. Wanneer gelden deze algemene voorwaarden?

Deze algemene voorwaarden gelden voor de offerte die ik u heb gestuurd, voor de overeenkomst die we met elkaar sluiten en voor alle opdrachten die ik voor u uitvoer. Als u met mijn offerte akkoord gaat, gaat u er ook mee akkoord dat deze voorwaarden hierop van toepassing zijn.

 1. Wat gebeurt er als een onderdeel van deze voorwaarden niet meer geldig is?

Als een bepaald onderdeel van deze algemene voorwaarden niet meer geldig is, bijvoorbeeld doordat de wet veranderd is, dan blijft de rest van de voorwaarden wel geldig. Samen overleggen we dan over een nieuwe afspraak, die het ongeldige onderdeel vervangt. We zoeken hiervoor aansluiting bij het doel en de strekking van deze voorwaarden.

 1. Wat doen we als iets niet in deze voorwaarden is geregeld?

In deze voorwaarden zijn de meest voorkomende zaken geregeld. Wil een van ons extra afspraken maken, dan overleggen we hier samen over en leggen we de nieuwe afspraken vast. We zoeken hiervoor aansluiting bij het doel en de strekking van deze voorwaarden.

 1. Wat als u of ik andere afspraken wil maken of andere voorwaarden wil gebruiken?

Ik kan in mijn offerte afwijken van specifieke bepalingen in deze algemene voorwaarden. In dat geval zijn die bepalingen niet meer van toepassing en geldt wat in mijn offerte staat.

Wilt u zelf afspraken maken die afwijken van deze algemene voorwaarden of mijn offerte? Dan zijn die afspraken pas geldig als ik ze per mail of post heb bevestigd.

Uw inkoopvoorwaarden wijs ik expliciet af. Als ik wel op basis van uw inkoopvoorwaarden wil werken, zal ik dit altijd schriftelijk bevestigen.

 

OVER HET OFFERTETRAJECT

 1. Hoe kom ik tot een offerte?

Voordat ik u een offerte stuur, bied ik u eerst een oriënterend gesprek aan. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Op basis van dit gesprek en van uw briefing stuur ik u een offerte.

Als het eerste gesprek verdergaat dan een kennismaking en een bespreking van uw wensen, kan ik hiervoor kosten in rekening brengen. Dit kan ik bijvoorbeeld doen als de kennismaking overgaat in een werkbespreking en we al direct ingaan op mogelijke oplossingen. Stelt u prijs op een verslag van het gesprek, met eventuele voorstellen of adviezen, dan maak ik dat graag voor u. Hiervoor reken ik mijn uurtarief.

 1. Wanneer hebben we een overeenkomst?

Er is sprake van een overeenkomst als u mij een schriftelijk akkoord geeft op de offerte en ik de opdracht heb bevestigd. Dit kan per post of mail.

Heeft u mij dit schriftelijke akkoord niet gegeven, maar werkt u al wel mee aan de uitvoering van de opdracht of stemt u ermee in dat ik met mijn werkzaamheden start? Of doet u al een aanbetaling? Dan geeft u daarmee uw akkoord en is de overeenkomst hierdoor tot stand gekomen.

 

OVER DE UITVOERING VAN DE OPDRACHT

 1. Wat kunt u van mij verwachten tijdens de opdracht?

Ik doe mijn uiterste best om de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. En om ervoor te zorgen dat mijn werk voldoet aan de eisen die u aan een professionele tekstschrijver mag stellen. Daar zorg ik onder andere voor door lid te zijn van Tekstnet, de beroepsvereniging van tekstschrijvers.

Als we voor de opdracht een planning hebben afgesproken, dan is deze indicatief. Ik streef er altijd naar om me daaraan te houden. Of dat lukt, is mede afhankelijk van hoe snel u de afgesproken informatie aanlevert en een terugkoppeling geeft op mijn concepten.

 1. Hoe ga ik om met vertrouwelijke informatie?

Geeft u tijdens de opdracht vertrouwelijke informatie aan mij, dan behandel ik die ook vertrouwelijk. Ik vraag u daarom om duidelijk aan te geven welke informatie vertrouwelijk is.

Ik deel de vertrouwelijke informatie die ik van u krijg, alleen met anderen als:

 • u daarvoor toestemming heeft gegeven;
 • ik volgens de wet verplicht ben de informatie te delen;
 • de informatie al publiekelijk bekend is.

Dit geldt ook voor de (concept)teksten die ik schrijf, als u heeft aangegeven dat daar vertrouwelijke informatie in staat. Ik laat deze niet aan anderen lezen, behalve als dit medewerkers zijn van mijn eigen bedrijf.

 1. Hoe werken we prettig samen?

Ik vind het belangrijk dat de opdracht soepel verloopt. Als er iets niet goed loopt, hoor ik dit graag zo snel mogelijk van u. Dan proberen we samen tot een oplossing te komen.

Het kan zijn dat ik u een concept voorleg ter goedkeuring. Ik vraag u dan om zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 15 werkdagen een terugkoppeling te geven op dit concept. Doet u dit later? Dan kan het zijn dat ik mij weer moet inlezen. Als dit meerwerk oplevert, breng ik hiervoor extra uren in rekening.

Geeft u na 30 werkdagen geen terugkoppeling op mijn concept, ook al heb ik u daaraan herinnerd? Dan geldt de opdracht als geleverd. Ik breng u in dat geval de uren in rekening die ik tot dan toe heb gemaakt. Hebben we een vaste prijs afgesproken? Dan breng ik die vaste prijs in rekening.

 

OVER TUSSENTIJDSE WIJZIGINGEN

 1. Wat doen we als de opdracht tussentijds wijzigt?

Mijn offerte is gebaseerd op de informatie die u tijdens de briefing heeft gegeven. Heeft u bepaalde informatie tijdens de briefing niet vermeld of blijkt tijdens de opdracht dat uw wensen toch anders zijn? Dan neem ik contact met u op om dit te bespreken. Het kan zijn dat de opdracht hierdoor zodanig gewijzigd is dat er een andere prijs tegenover staat. In dat geval maak ik een nieuwe offerte en ga ik pas aan de slag na uw akkoord.

Wilt u zelf de opdracht tussentijds wijzigen of uitbreiden? Ook dan maak ik na overleg een nieuwe offerte en ga ik na uw akkoord aan de slag.

 1. Kunt u of kan ik de opdracht tussentijds beëindigen?

U kunt de opdracht tussentijds beëindigen. Daarvoor gelden de volgende regels:

 • Voor opdrachten die korter duren dan 3 maanden, geldt geen opzegtermijn.
 • Heb ik op het moment dat u de opdracht beëindigt, al een deel van de tekst geschreven of geredigeerd, maar is deze tekst niet af? Dan ben ik niet verplicht om deze tekst te leveren.
 • U betaalt mij alle uren die ik tot de beëindiging van de opdracht heb gemaakt.
 • Doordat ik voor de opdracht uren heb gereserveerd die nu plotseling wegvallen, is er sprake van gederfde inkomsten. Ter compensatie hiervan kan ik u vragen om mij een schadevergoeding te betalen van 30% van het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht. U bent verplicht om die vergoeding te betalen.
 • Als het gaat om een opdracht die langer duurt dan 3 maanden, geldt een opzegtermijn van 14 dagen. In dat geval hoeft u geen schadevergoeding te betalen voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht. Wel betaalt u de uren die ik tot het moment van beëindiging heb gemaakt.

Ikzelf kan de opdracht alleen tussentijds beëindigen als het gaat om een opdracht die langer duurt dan 3 maanden. In dat geval geldt voor mij een opzegtermijn van 14 dagen. U betaalt mij dan de uren die ik tot dan toe heb gemaakt. Ik lever u alle teksten die ik tot dan toe heb geschreven, ook al zijn die nog niet af.

 1. Kunt u de opdracht intrekken of uitstellen?

Als ik met u een overeenkomst aanga, reserveer ik tijd om de opdracht uit te voeren. Stelt u de opdracht vervolgens uit of trekt u hem in? En doet u dat binnen 5 werkdagen voordat ik aan de opdracht zou beginnen? Dan kan ik die uren niet zo snel weer met een andere opdracht invullen. Daarom levert de intrekking of het uitstel mij financieel nadeel op. Om dat nadeel te beperken spreken we af dat u de opdracht wel mag intrekken of uitstellen, maar dat ik u ter compensatie van de gederfde inkomsten een schadevergoeding kan vragen. Die schadevergoeding bedraagt 30% van het geoffreerde bedrag. Als ik u om deze schadevergoeding vraag, bent u verplicht om die te betalen.

 

OVER DE AFRONDING VAN DE OPDRACHT

 1. Wie is waarvoor verantwoordelijk?

Als tekstschrijver ben ik verantwoordelijk voor de taalkundige kwaliteit van de tekst. Als opdrachtgever bent u verantwoordelijk voor de inhoudelijke correctheid. Controleer daarom altijd of de inhoud van de tekst juist en volledig is of laat dat doen door een inhoudelijk deskundige. Laat u deze controle na of voert u de controle niet zorgvuldig uit? En zitten er daardoor inhoudelijke onvolkomenheden of onjuistheden in de tekst? Dan kan ik daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Laat u de tekst vormgeven en/of drukken of printen, dan moet u deze daarna zelf controleren op fouten. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld een drukproef vragen. Laat u deze controle na of voert u de controle niet zorgvuldig uit? En zitten er daardoor fouten in de tekst die bij een controle ontdekt hadden kunnen worden? Dan kan ik daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

 1. Wat gebeurt er als ik een tekst niet op de afgesproken tijd kan leveren?

Het kan gebeuren dat ik een tekst niet op de afgesproken tijd kan leveren of mijn werkzaamheden niet kan uitvoeren door omstandigheden buiten mijn invloed. Bijvoorbeeld door ernstige ziekte, het overlijden van een naaste, een brand of een natuurramp. Ik neem dan zo snel mogelijk contact met u op om samen naar een oplossing te zoeken. Mogelijk kan ik een collega inzetten of alvast een deel van de tekst leveren.

Lukt het niet om een bevredigende oplossing te vinden, dan worden de verplichtingen uit de overeenkomst opgeschort. Dit betekent dat ik de werkzaamheden uitstel, maar wel de verplichting houd om ze later uit te voeren. Als deze situatie langer duurt dan 2 maanden, kunt u of kan ik de overeenkomst beëindigen (ontbinden). Dat doen we met een schriftelijke verklaring. In dat geval betaalt u de uren die ik tot dan toe heb gemaakt. Dit hoeft niet als ik nog niets heb opgeleverd of als de tekst die ik oplever niet zelfstandig gebruikt kan worden.

 1. Tot wanneer kunt u klagen als u ontevreden bent?

Als ik de definitieve tekst heb opgeleverd, hoor ik graag wat u ervan vindt. Bent u niet tevreden over het resultaat, dan vraag ik u om dit uiterlijk binnen 20 werkdagen te laten weten (te klagen). We zoeken dan samen naar een oplossing. Hoor ik binnen 20 werkdagen niets van u, dan betekent dat dat u de tekst heeft geaccepteerd en dat deze geldt als opgeleverd. U bent dan verplicht om de factuur te betalen.

 

OVER DE PRIJS EN DE BETALING

 1. Wat is inbegrepen in de prijs en wanneer is er sprake van meerwerk?

In de offerte beschrijf ik welke werkzaamheden ik doe en welke prijs ik daarvoor reken. Dit kan een vaste prijs zijn of een indicatieve prijs op basis van een inschatting van de uren. In het laatste geval kan het aantal uren dat ik daadwerkelijk in rekening breng, afwijken van de prijs in de offerte. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de opdracht in de praktijk groter blijkt te zijn dan verwacht. Als het om een substantiële overschrijding van de uren gaat, meld ik dat tijdig aan u, zodat we eventueel een alternatieve oplossing kunnen zoeken.

Hebben we een vaste prijs afgesproken? Dan geldt die alleen voor de werkzaamheden die ik in mijn offerte of opdrachtbevestiging heb beschreven. Vraagt u me om werkzaamheden uit te voeren die niet binnen de prijs vallen, dan laat ik u tijdig weten dat ik hiervoor extra kosten reken. Desgewenst kan ik daarvoor een aanvullende offerte maken.

Standaard is altijd een concepttekst en een herzieningsronde in de prijs inbegrepen. Blijken er meerdere herzieningsrondes nodig te zijn, dan breng ik die apart in rekening op basis van het genoemde uurtarief.

 Wat zijn de regels voor de betaling?

Over de betaling spreken we het volgende af:

 • De betalingstermijn van de facturen is 14 dagen.
 • Ook als u de tekst niet gebruikt, betaalt u de factuur.
 • Bij grote opdrachten kunnen we afspreken dat ik u een voorschotfactuur stuur. In dat geval heb ik het recht om te wachten met de uitvoering van de opdracht, totdat u het voorschot betaald heeft. Mocht ik daardoor de planning niet halen, dan is dat niet aan mij toe te rekenen.
 • Als u niet aan de betalingsvoorwaarden voldoet, kan ik wettelijke rente en incassokosten in rekening brengen. De incassokosten bedragen:
 • over de eerste € 2.500: 15% van het factuurbedrag (met een minimum van € 40);
 • over de volgende € 2.500: 10% van het factuurbedrag;
 • over de volgende € 5.000: 5% van het factuurbedrag;
 • over alle bedragen daarboven: 1% van het factuurbedrag.

De incassokosten kunnen maximaal € 6.775 bedragen.

 

OVER MOGELIJKE CONFLICTEN EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. Wat doen we als we een conflict hebben?

Als we onverhoopt een conflict hebben, heeft het altijd mijn voorkeur om dit onderling op te lossen. Alleen als dit niet lukt, leggen we het conflict voor aan de bevoegde rechter. Behalve als de wet iets anders voorschrijft, is dit altijd een rechter in het arrondissement waar ik met mijn bedrijf gevestigd ben. Op onze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

 1. Wat moet u doen als u mij aansprakelijk wilt stellen voor schade?

Het kan zijn dat u mij aansprakelijk wilt stellen voor schade. Dit kan bijvoorbeeld schade zijn die u heeft geleden doordat ik mijn verplichtingen uit de overeenkomst niet ben nagekomen. Maar het kan ook schade zijn die op een ander manier is ontstaan, bijvoorbeeld door een onrechtmatige daad. Mocht u mij voor schade aansprakelijk willen stellen, dan gelden de volgende regels:

 • Om mij aansprakelijk te stellen voor het niet of onvoldoende nakomen van de verplichtingen uit de overeenkomst, moet u mij een schriftelijk bericht (ingebrekestelling) sturen. Daarin moet u met voldoende argumenten beschrijven waarvoor u mij aansprakelijk stelt. Ook moet u mij een redelijke termijn geven om op dit bericht te reageren, of om eventuele schade te verminderen of op te lossen. Wat een redelijke termijn is, hangt van de specifieke situatie af.
 • Als ik aansprakelijk ben voor schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot een maximaal bedrag. Dit maximale bedrag is gelijk aan het bedrag dat ik voor de opdracht heb geoffreerd, exclusief btw. Heb ik geen vaste prijs geoffreerd, maar een indicatief bedrag op basis van de inschatting van de uren? Dan geldt dit indicatieve bedrag als maximum.
 • Als ik voor aansprakelijkheid verzekerd ben, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat mijn verzekeraar uitkeert.
 • Ik ben nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill of schade door bedrijfsstagnatie. Deze schade sluit ik expliciet uit.
 • De beperking van aansprakelijkheid geldt niet als ik de schade opzettelijk heb veroorzaakt of als de schade is ontstaan doordat ik bewust roekeloos heb gehandeld.

 

OVER HET INTELLECTUEEL EIGENDOM

 Wat mag u met mijn teksten doen?

Als ik een tekst geschreven heb, bezit ik de intellectuele-eigendomsrechten op deze tekst, zoals de auteursrechten. Als ik een tekst redigeer of herschrijf, bezit u deze rechten.

Behalve als we dit expliciet anders zijn overeengekomen, draag ik de intellectuele-eigendomsrechten niet aan u over. Wel geef ik u het recht (de licentie) om de tekst te gebruiken voor het doel en het medium die ik in mijn offerte of opdrachtovereenkomst heb gespecificeerd. Ik geef u deze licentie zodra u de volledige factuur heeft betaald. De licentie is exclusief: alleen u mag deze tekst voor het genoemde doel en medium gebruiken.

Wilt u de tekst (nu of later) ruimer gebruiken dan voor het gespecificeerde doel en medium, neemt u dan contact met mij op. Dan overleggen we over de voorwaarden voor dit gebruik. Eventueel kan ik u voor dit extra gebruik een vergoeding vragen.

Gebruikt u de tekst zonder mijn toestemming voor een ander doel of medium dan waarvoor de licentie geldt? Dan kan ik u een schadevergoeding vragen van maximaal het bedrag dat u voor de opdracht betaald heeft. Deze schadevergoeding is direct opeisbaar: we hoeven hiervoor niet eerst naar de rechter.

 1. Moet u mijn naam vermelden?

U bent niet verplicht om mijn naam bij de tekst te vermelden, behalve als ik dit expliciet in de offerte heb opgeschreven. In het laatste geval moet u mijn naam wel vermelden. Dit kan ook een pseudoniem zijn.

 1. Hoe regelen we een overdracht van de auteursrechten?

Bij bepaalde opdrachten kan ik ervoor kiezen om de auteursrechten aan u over te dragen. In dat geval regelen we die overdracht met een schriftelijke overeenkomst (akte van overdracht). Ik kan een vergoeding voor deze overdracht vragen, die u verplicht bent te betalen.

 1. Wat kan ik doen als u de tekst sterk wijzigt?

Heeft u de tekst ingrijpend gewijzigd en kan ik hierdoor niet meer achter de tekst staan? Dan kan ik van u vragen om in geen geval mijn naam bij de tekst te vermelden. Daarnaast heb ik het recht om het gebruik van de tekst te verbieden op grond van mijn persoonlijkheidsrechten. U blijft dan wel verplicht om mijn factuur te betalen.

Kom ik er pas na de publicatie achter dat u de tekst zodanig heeft gewijzigd dat ik er niet meer achter kan staan? Dan kan ik u vragen om de publicatie ongedaan te maken, als deze bijvoorbeeld online gepubliceerd is. Kan deze publicatie niet meer ongedaan gemaakt worden? Dan kan ik u een schadevergoeding vragen van maximaal het totale bedrag dat u voor de opdracht betaald heeft. Deze schadevergoeding is direct opeisbaar: we hoeven hiervoor niet eerst naar de rechter.

 

Tot slot

Heeft u vragen over deze algemene voorwaarden? Neemt u dan gerust contact met mij op. U kunt mij bereiken op telefoonnummer: 06-55804459 en e-mailadres: igor@igorwijnker.nl.

Ik zie uit naar een prettige samenwerking!